محتاج آن نگاه پر از آتشم ولی...

 

 

غمگین تر از نگاه پر از پرسش تو ام

شیواتر از بیان کج و معوج منی

هر چند دوری از من ِ مستِ ملنگِ گیج

از دست من شکسته ای و دم نمی زنی...

سوده

         * * *

گیجم هنوز

در بهت دوری

که

 بی خیالی نمی آورد

شادی نمی آورد

..

مبهوت از عطر اقاقی

و نشئه غمناک بوئیدن شاپسند

...

با من چه کرده ای محبوب

که کلمات

از تصاویر  می جهند!

 

قطعا فردا

 دیگر غریبه نخواهیم بود

...

 سوده

٢۵/۶/٨٨

 

 

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
وحید

_______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$111111111$$$$$___*****__$$$$$111111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$& ____&11111111111111$$$$$$111111111111111& _ ____&11111111111111$$11111111&&111$$&& ____ __&&1111111111111111111111&&11$&& ______ __&&111111111111111111111&&1& _________ _&&11111111111111111$&_&& __________ ___&&111111111111$$&___&&am