بعضی حس خا پدر ادم را درمیاورند تا تمتم بشوند اما بعدش که تمام شدند با خودت می گویی چه خوب شد که تمام شدند اما فقط خودت میدانی چقدر انرژیت را کاهید تا کاهیده شد چندتا ازچروکهای گوشهء چشمت مال انهاست که اینکه گوشهء دلت نوشته ای من شاید در روی تو لبخند بزنم با تو چندجمله ای هم همکلام بشوم شاید اما قطعا من همانی ام که پشت سرت اب نریخته ام، آه کشیده ام حالا چمدانم را بردارم و غبار اینهمه دلتنگی راکه بتکانم انوقت نفس عمیقی شاید بکشم و با خودم بگویم دخترک جشم بادامی حساس تو چقدر قوی شده ای حالا پشت سرت را هم نگاه نکن چون زندگی ادامه دارد

/ 0 نظر / 66 بازدید