خوشحالم که تو را دارم

که تو با منی و ترکم نمی کنی

که با دستان پر مهرت مرا می فشاری

و با لبان پر محبتت مرا می بوسی

و چقدر آرامم می کنی وقتی می گویی:

تو بهترین هدیه خداوندی

و چقدر آرامش دارم وقتی مطمئنم می کنی که دیگر نمی گذاری گریه کنم

و اجازه نمی دهی کسی مرا بگریاند

و وقتی می گویی دنیا را با تار موهات عوض نمی کنم

و وقتی می گویی: عزیزم ، ارزش اشکهایت را نداشت

و پشتمی

و پناهمی

چقدر بودن تو خوب است

چقدر داشتن تو خوب است

و چه زیبا ارزشم را به من نشان دادی

و چه صمیمانه اشتباهم را روشن کردی

و مرا بخشیدی

و چه آرامم که با تو درد دل کرده ام

و چه خوشحالم که زنده ام کردی

 و از ظلمت غم های بی ارزش

مرا به باور دستهای مهربانت گره زدی 

چه خوب است که تو را دارم

خدا را هزار مرتبه شکر

که دوست خوبمی

پدرم

همیشه دوستت دارم

٢/١٠/٨٧

سوده

/ 2 نظر / 32 بازدید
www.inviz.ir

moche doostatoono begirid ! www.inviz.ir

محبوبه

سلللام خوبی به سلامتی خوشحالم که پدر جانت اومد