سلام ….ودستهاي سرد
و خاطرات تلخ
عبور بي صداي خاطرات كهنه اي كه ساليان سال
به ذهن خسته ام نشسته است
صداي موج خاطره
صداي اب بيكران،ز قعر و تهتهاي موج
و چهرهاي زرد
و چشمهاي باز بي نگاه
نگاه كن
ببين كه بي خود از خود و جهان خود
به زندگي نشسته ام
كنار ساحل وسيع زندگي
بفكر ميروم ولي
به هيچ فكر مي كنم
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهدي

شعر زيبائي بود .. بعله زيبائي يا زشتي در چشم ماست .. مائيم كه تشخيص مي ديم كه كسي زيباست يا زشت ... جريان ديد از نگاه مجنون ...