" کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشک ها

نخواهد برد

چراغهای رابطه تاریکند

چراغهای رابطه تاریکند..."

/ 0 نظر / 50 بازدید