آ‎ره

فكر مي كنم يك جايي همين اطرف گمش كردم.چي رو؟نمي دونم.حس مي كنم چيزي رو گم كردم.همين نزديكيها.همين اطراف.يه چيزی مثل يک هدف گمشده.يک انگيزه برای ادامه دادن.يک دليل. همون چيزی که تا بحال من رو روپا نگه داشته . مجبورم کرده ادامه بدم.حالا نيست.گمش کردم......کجا بايد دنبالش بگردم؟......................