……………
باور كن نه اين يك روياست،دلم برايت تنگ شده است
يك حرف پوچ و بي معناست،دلم برايت تنگ شده است
كنار ساحل يك دريا،تو و خموشي ساحل و موج
سكوت دريا يك غوغاست،دلم برايت تنگ شده است
پياده مي گذرم اينبار،بدون ياور و بي غمخوار
چقدر بي تو دلم تنهاست،دلم برايت تنگ شده است
عبور مي كنم و اينبار،نسيم مي گويد چون راز
خموش،خسته دل درياست،(دلش)( برايت )تنگ شده است
خردادماه 82