بزن تار كه امشب باز دلم از دنيا گرفته
بزن تار و بزن تار
بزن تا بخونم با تو آواز بي خريدار
بزن تار و بزن تار………..
سلام
اين كيست كه آهنگ روحم را مي نوازد؟
اين كدامين دست سحاريست كه بي محابا انگشتان جادوئيش را بر روي پوستم مي كشد و مرا جوان مي كند،آنسان معجزه گر كه گويي شب را به روز بدل مي كند.
اين كدامين آواست،كدام آواي معجزه گري روحم را تسخير كرده است؟
نمي دانم ……….نمي دانم …………نمي دانم…………
…………………………………………..
((آزاد باش
مثل نسيم
مثل باد
آزاد باش
مثل كلاغ حرف بزن
قار قار كن
آري،نواي كلاغ
هرچند چون نواي قناري قشنگ نيست
اما كلاغ هست
او داد ميزند:
من هستم، زنده ام ،حرف مي زنم
هرچند صدايم
قشنگ نيست به گوش شما))
24/3/82