ديروز سوم تير تولد ميترای عزيزم بود.تولد قشنگش مبارک.وقتی تلفن زدم تا تولدش رو تبريک بگم خيلی گرفته بود آخه امروز چهارم تير مامانش رو عمل می کنن.آلان که من دارم می نويسم مامان مهربون ميترا زير تيغ جراحيه.خيلی ناراحت بودن همشون.ميترای عزيزم من مطمئنم خدای مهربون حتما خوبش می کنه.از همه شما دوستان خوبم که به اينجا اين خونه صورتی من سر می زنيد خواهش می کنم برای مامان ميترا دعا کنيد.پيشاپيش ممنونم...