من که دلم داره واست پر پر می زنه ميترای عزيزم.خدا کنه زودتر اين امتحانها تموم بشن.پرواز می کنم ميام سراغت.دليلی نداره دلم ازت بگيره بعدش واست شعر بگم.همینجوری هم می تونم بگم.
اونقده دوست دارم.یه عالمه
به خدا هر چی بگم بازم کمه
همونطور که خودت بهم ياد دادی:
and when you need a light,in your lonely night
carry me like a fire in your heart
می خواستم دعا کنم.الان که اومدم اينجا می خواستم بپرسم که در مورد چی دعا کنم.حالا ياد مامان خوبت افتادم.دعا می کنم خدای خوب خيلی دوستش دارم خوبش کنه که خودش بهترين دکتر عالمه.
دوستای عزيزم.دعا می کنم هميشه شاد باشيد .دعا می کنم هر چی رو که شما دعا می کنيد