سلام
من هيچگاه از تو نپرسيدم
چرا مهتاب
شبهاي پر پولك پديدار است
من هيچوقت
راز نگفتن ها
و خاموشي روحت را
از تو نپرسيدم