سلام
فردا .جمعه.با اعضای انجمن ميريم بازديد آرامگاه های شعرا.اول از همه فروغ عزيز.اسم مکانش بود ظهير الدوله فکر می کنم و البته اگه درست نوشته باشم.به هر حال ما فردا ساعت ۷:۳۰ حرکت می کنيم.اميدوارم خوش بگذره.
در ضمن ببخشيد که اين چند مدت اينقدر غمناک نوشتم.سعی می کنم ديگه اينجوری ننويسم اما مطمئن نيستم که بتونم.قول نمی دم.
در پناه خدا
تا بعد......................