سلام
براي مدت كوتاهي نيستم .تقريبا يك هفته.جاي شما خالي ميرم فيروز كوه براي مسابقات بسكتبال.زود برمي گردم .(البته اگه زنده موندم)به اميد ديدار .