سلام
به خدا دست خودم نيست،خودت مي داني
دل تو منتظر چيست؟خودت مي داني؟
تو كه از اوج غروري و من از آبي آب
اينهمه فاصله از كيست؟خودت مي داني
ابرها،صاعقه ها ،تندر و باد و باران
حاصل جنگ تباهيست،خودت مي داني
دل من نازك و تنهاست،خودم مي دانم
قلب تو قلعهءسنگيست،خودت مي داني
باز مي آيي و زخمي ز سر عيش زني
زخم تو نيش نگاهيست،خودت مي داني
از من خسته مپرس علت اين فاصله را
علت فاصله ها چيست،خودت مي داني