سلام
الان كه دارم مينويسم خيلي ناراحتم اصلا باورم نمي شه كه اواشناسي 15 گرفتم .اگه واسه امتحان مطالعه نداشتم واسم مهم نبود الان اما من امتحانم رو خوب داده بودم فقط 75 صدم اشتباه داشتم .روم نشد به بابا بگم نمرمو.از صبح كه نمره اوا رو گرفتم اب هم از گلوم پايين نرفته . بايد از يكي از همكلاسيهام كه امروز خيلي مزاحمش شدم تشكر كنم وبگم كه مامان خيلي خوبي داره.مي خواستم به استادم تلفن بزنم اما روم نشد .موندم كه اشتباهم تو امتحان چي بوده كه اينقدر كم شدم .نمي تونم بخوابم.خدا كنه كه زوذ تر استاد قهرماني رو ببينم تا ازش بپرسم چرا؟سرم خيلي درد مي كنه تا بعد …